Naleznete zde kompletní informace o naší škole, rozvrhy hodin, plán akcí školy, fotogalerii, ukázky prací našich žáků, aktuality, kontaktní údaje atd.

Školní řád

 

ŠKOLNÍ ŘÁD


Č.j.: 316/2016

Účinnost od:14.12.2016

Spisový znak:

Skartační znak: V

Vypracoval: Mgr. Blanka Pilátová, ředitelka školy

Pedagogická rada projednala dne: 14.12.2016

Školská rada schválila dne: 14.12.2016
Obsah Strana

1.      Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných
zástupců s pedagogickými pracovníky školy                                                                    3

1.1. Práva a povinnosti žáků

1.2. Práva a povinnosti zákonných zástupců                                                                     4

1.3. Vztahy žáků a zákonných zástupců s pracovníky školy

2.      Vnitřní režim školy, organizace vzdělávání ve škole a mimo školu                              5

2.1. Vstup do budovy

2.2 Organizace vzdělávání ve škole                                                                                  6

2.3 Organizace vzdělávání mimo školu                                                                             7

3.      Docházka do školy                                                                                                7

4.      Chování žáků, zacházení s majetkem školy a ostatních účastníků vzdělávání              8

4.1. Chování žáků

4.2. Pravidla hygieny, vztah žáků k prostředí školy                                                             9

4.3. Zacházení s majetkem školy a ostatních účastníků vzdělávání

5.      Práva a povinnosti zaměstnanců školy                                                                     10

6.      Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ze strany pedagogických pracovníků        10

6.1. Dozor nad žáky

6.2. Pravidla pro výuku tělesných a pohybových činností

6.3. Úrazy žáků                                                                                                               11

6.4. Poučení o bezpečnosti a seznámení s vnitřními předpisy školy                                      11

7.      Prevence rizikového chování                                                                                     12

7.1. Šikana

7.2. Omamné látky

7.3. Krádeže a vandalismus

8.      Závěrečná ustanovení                                                                                               12


Příloha č. 1: Časové rozvržení vyučovacích hodin a přestávek                                               13

Příloha č. 2: Osnova poučení žáků                                                                                     14

Samostatná příloha I: Klasifikační řád


1.         Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy

1.1 Práva a povinnosti žáků

1.1.1 Žák má právo:

 • na vzdělávání a školské služby podle školského zákona, na slušné zacházení a na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností
 • na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
 • na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání
 • na speciální péči v rámci možností školy, jedná-li se o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a žáka mimořádně nadaného
 • aktivně ovlivňovat výuku, organizaci i provoz školy a spolupodílet se na školním životě prostřednictvím žákovské samosprávy, užívat zařízení školy, pomůcky a učebnice
 • na pomoc vyučujícího v případě nejasností v učivu
 • požádat o pomoc vyučujícího, výchovného poradce, metodika prevence, vedení školy, pokud má problémy nebo pocit ohrožení
 • na ochranu před ponižováním, fyzickým a psychickým násilím, projevy diskriminace a nepřátelství
 • na ochranu před tabákovými výrobky, alkoholem a omamnými látkami, které by mohly ohrozit jeho tělesný a duševní vývoj
 • na svobodu pohybu ve školních prostorách, jež jsou ktomu určeny

1.1.2 Žák je povinen:

 • docházet do školy pravidelně a včas před začátkem vyučování, účastnit se činností mimo školu, které jsou součástí vyučování a svědomitě se připravovat na vyučování
 • nosit do školy žákovskou knížku, učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin
  a pokynů učitelů
 • plnit pokyny pedagogických pracovníků školy a školského zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem
 • dodržovat školní řád, vnitřní předpisy školy a školského zařízení, sloužící k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, s kterými byl seznámen, dodržovat pravidla stanovená třídním kolektivem
 • vyjadřovat své názory a připomínky vhodným způsobem, v souladu se zásadami slušného chování
 • chránit zdraví své i svých spolužáků
 • zacházet s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržovat své místo, třídu i ostatní školní prostory v čistotě a pořádku
 • nepoškozovat majetek školy ani spolužáků a případné způsobené škody nahradit
 • Mobilní zařízení mohou žáci používat pouze v souladu s obecně závaznými předpisy a vnitřními předpisy školy.

1.2       Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků

1.2.1 Zákonní zástupci žáků mají právo:

 • na svobodnou volbu školy pro své dítě
 • být informováni o chování, průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí
 • vyjadřovat se ústně nebo písemně ke všem rozhodnutím, která se týkají podstatných záležitostí vzdělávání žáka, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována odpovídající pozornost
 • volit a být voleni do školské rady
 • podávat připomínky a podněty k práci školy vyučujícímu nebo ředitelce školy
 • požádat o vzdělávání, jehož obsah, metody a formy odpovídají potřebám a možnostem žáka s diagnostikovanými speciálními vzdělávacími potřebami
 • požádat o přezkoušení nebo komisionální přezkoušení žáka v případě pochybností
  o správnosti hodnocení žáka[1]
 • na informace a poradenskou pomoc školy vzáležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona

1.2.2 Zákonní zástupci žáků jsou povinni:

 • zajistit, aby žák řádně docházel do školy a školského zařízení, řádně se vzdělával a připravoval na vyučování
 • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo o jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 • dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem
 • vybavit své dítě pomůckami potřebnými ke školnímu vyučování
 • průběžně sledovat výsledky svého dítěte, kontrolu žákovské knížky potvrdit podpisem
 • na vyzvání ředitele školy nebo výchovného poradce se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se chování a vzdělávání žáka
 • oznamovat škole údaje nezbytné pro vedení školní matriky podle § 28 odst. 2 a 3 školského zákona a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, neprodleně oznamovat změny v těchto údajích
 • písemně na předepsaném formuláři informovat školu o přestupu dítěte na jinou školu, (neplatí pro žáky 5. a 7. ročníků přecházející na gymnázia) a před jeho odchodem odevzdat majetek školy zapůjčený žákovi

1.3       Vztahy žáků a zákonných zástupců s pracovníky školy

1.3.1 Pedagogičtí pracovníci ve své činnosti s žáky důsledně uplatňují zásady výchovy ke spolupráci, k toleranci a vzájemnému respektu, k bezproblémovému soužití žáků a osob různých národností, náboženství a kultur.

1.3.2 Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.

1.3.3 Žák zdraví v budově a na školních akcích pracovníky školy srozumitelným pozdravem, pracovník školy žákovi na pozdrav odpoví.

1.3.4 Vyzve-li ředitel školy nebo jiný pedagogický pracovník zákonného zástupce k osobnímu projednání závažných otázek týkajících se chování nebo vzdělávání žáka, konzultuje termín schůzky se zákonným zástupcem žáka.

1.3.5 Jednání je vždy přítomen třídní učitel a výchovný poradce případně školní metodik prevence rizikového chování, ředitelka školy nebo zástupce ředitelky. Průběh a výsledky jednání jsou zapisovány do protokolu.[2]

1.3.6 Všichni pedagogičtí pracovníci se povinně zúčastňují třídních schůzek a konzultačních hodin, na kterých informují zákonné zástupce žáků o výsledcích výchovy a vzdělávání. Ve zvlášť opodstatněných případech poskytují rodičům potřebné informace individuálně. V případě omluvené nepřítomnosti pedagogický pracovník zajistí, aby zákonní zástupci byli informováni jiným způsobem nebo v náhradním termínu.

1.3.7    V průběhu vyučovací hodiny učitel neposkytuje rodičům žádné informace. Pokud dojde ke změně v rozvrhu nebo učitel potřebuje nechat žáky po vyučování ve třídě na doučování či z jiných výchovných důvodů, dá to nejméně den předem vědět rodičům. V tom případě učitel za žáky odpovídá až do jejich odchodu ze školy.

1.3.8 Osobní údaje a informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky nebo jiné informace o žákovi (zdravotní způsobilost, zpráva lékaře, pedagogicko psychologické poradny apod.) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění

2.         Vnitřní režim školy, organizace vzdělávání ve škole a mimo školu

2.1 Vstup do budovy

2.1.1 Výuka probíhá ve dvou školních budovách. Obě budovy školy se v pracovních dnech odemykají v 6.45 hodin a zamykají zpravidla v 17.00 hodin. V době vyučování nejsou budovy zvenku volně přístupné. V hlavní budově se návštěva ohlásí na vrátnici, služba zapíše jméno a příjmení, čas příchodu a odchodu a ověří údaje dle dokladu s fotografií. Tento postup platí i pro vyzvedávání dětí z oddělení školní družiny v hlavní budově. Ve vedlejší budově se návštěvník ohlašuje pomocí zvonku a hlasového komunikátoru.

2.1.2 Žákům je umožněn vstup do budovy nejméně 15 minut před začátkem dopoledního i odpoledního vyučování. V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze na vyzvání zaměstnanců školy, kteří nad nimi zajišťují pedagogický dozor.

2.1.3 Po příchodu do budovy školy si žáci odkládají obuv a svrchní oblečení v šatně, v hlavní budově do šatní skříňky. Do skříňky žák odkládá výhradně obuv, oblečení a cvičební úbor, není povoleno odkládání jiných, zvláště cenných věcí. Žák je odpovědný za řádné uzamčení své skříňky.

2.1.4 Žáci se bezdůvodně nezdržují v prostoru skříněk, po přezutí odcházejí do učebny. V průběhu vyučování není žákům přístup do skříňky povolen, během přestávky je povolen jen se souhlasem dohlížejícího učitele. Žáci jsou povinni udržovat ve své skříňce a v prostorách šatny pořádek a čistotu.

2.1.5 Dozor nad žáky v prostoru šaten před první a třetí vyučovací hodinou v hlavní budově vykonává školník, ve vedlejší budově třídní učitel. Dozor nad žáky v prostorách školy je zajištěn od 7.40 po celou dobu vyučování. Dohlížející pracovníci se řídí přehledem dozorů, který je vyvěšen na všech úsecích, kde dozor probíhá, v případě nepřítomnosti pověřeného pracovníka, přehledem zastupování ve sborovně.

2.1.6 Pedagogičtí pracovníci přicházejí do školy dostatečně včas před zahájením vyučování a výchovné činnosti a před výkonem dozoru nad žáky. Dozírající zaměstnanec prochází průběžně celý určený úsek včetně učeben a dalších prostor přístupných žákům.

2.2       Organizace vzdělávání ve škole

2.2.1 Dopolední vyučování začíná v 8.00 hodin, žák musí být v učebně nejpozději v 7.55 hodin. Vyučování zařazené na dřívější dobu nesmí začínat dříve než v 7 hodin. Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek, které je přílohou tohoto řádu. Vyučovací hodina trvá 45 minut. V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat. Vyučování končí nejpozději v 16.30 hodin.

2.2.2 Přestávky mezi vyučovacími hodinami trvají 10 minut. Po druhé vyučovací hodině je zařazena přestávka v délce 20 minut. Během přestávek se žáci mohou pohybovat mimo učebnu v prostorách tomu určených, pokud dodržují pravidla školního řádu, bezpečnosti a slušného chování, během přestávek nesmí opustit budovu školy. O velké přestávce si mohou koupit občerstvení ve školním bufetu, za příznivého počasí mohou pobývat pod dohledem pedagogů ve školním areálu.

2.2.3 Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá 55 minut. O této přestávce žáci opouštějí budovu školy. V době mimo vyučování se žáci smějí zdržovat ve školní budově výhradně za přítomnosti pedagogického dozoru. V zimních měsících mohou využít prostory školní jídelny, kde dohled nad žáky zajistí jeden z pracovníků vykonávajících dozor ve školní jídelně. Ve venkovním areálu školy je zajištěn pedagogický dozor pouze v době vyučování a při akcích pořádaných školou.

2.2.4 Při organizaci výuky jinak, než ve vyučovacích hodinách stanoví zařazení a délku přestávek příslušný pedagog podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.

2.2.5 Nejvyšší povolený počet žáků v jedné třídě v hlavní budově je 30, v jedné učebně objektu v Krhanické ulici 27 žáků. Při projektovém vyučování lze dělit třídy na skupiny, vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků a spojovat třídy. Počet skupin a počet žáků ve skupině je stanoven na začátku školního roku rozvrhem podle prostorových, personálních a finančních podmínek školy, podle charakteru činnosti žáků, v souladu s požadavky na jejich bezpečnost a ochranu zdraví a s ohledem na didaktickou a metodickou náročnost předmětu. Při výuce cizích jazyků je nejvyšší počet žáků ve skupině 24.

2.2.6 Do odborných učeben žáci přecházejí podle svého rozvrhu vždy na začátku přestávky, před odchodem učebnu uklidí. Do jiné učebny vstupují v dostatečném předstihu před zahájením výuky, aby se mohli připravit na vyučování. Pokud se vyučující nedostaví do 5 minut po zvonění, oznámí jeho nepřítomnost zástupce třídy ředitelce nebo jejímu zástupci.

2.2.7 Třídní knihu přináší do třídy vyučující první hodiny, do sborovny odnáší vyučující poslední hodiny. Třídní knihu během vyučování přenášejí určení žáci, napomáhají třídnímu učiteli udržet ji v náležitém stavu a zamezit její ztrátě. Služba týdne dbá na čistotu a pořádek ve třídě, odpovídá za čistě smazanou tabuli v průběhu a na konci vyučování. Před odchodem z učebny každý učitel dohlédne na zajištění úklidu žáky.

2.2.8 Do kabinetů vstupují jen pověření žáci za přítomnosti učitele, do sborovny jen tehdy, jsou-li k tomu vyzváni. Do kanceláře hospodářky, zástupce ředitelky a ředitelky školy vstupují žáci v úředních hodinách, které jsou vyznačeny na dveřích kanceláře, v nutném případě i mimo tyto hodiny.

2.2.9 V průběhu školního roku může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů.

Pozn.: Pobyt žáků ve školní družině a stravování ve školní jídelně se řídí vnitřními řády těchto školských zařízení, které jsou součástí organizačního řádu školy.

2.3       Organizace vzdělávání mimo školu

2.3.1 Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním pedagogickým pracovníkem. Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který není pedagogickým pracovníkem, či jiná osoba, pokud je zletilá a způsobilá k právním úkonům.

2.3.2 Na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků nesmí připadnout více než 25 žáků, při převádění oddělení školní družiny mezi budovami školy více než 30 žáků.

2.3.3 Každou plánovanou akci mimo budovu školy předem projedná organizující pedagog s vedením školy. Akce se považuje za schválenou uvedením v týdenním plánu práce školy, kde bude uveden časový rozpis a jména doprovázejících osob.

2.3.4 Pokud místem pro shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující pedagog bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce dozor končí na předem určeném místě a v předem stanoveném čase. Místo a čas shromáždění žáků a ukončení akce oznámí organizující pedagog zákonným zástupcům žáka zápisem do žákovské knížky nejméně 1 den předem.

2.3.5 Při přecházení žáků na místo vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před každou akcí doprovázející učitel žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kurzy, školy v přírodě platí zvláštní směrnice školy zahrnující i oblast bezpečnosti a ochrany zdraví žáků.[3]

Součástí výuky je také výuka plavání ve dvou ročnících prvního stupně.

2.3.6 Pro účast na lyžařském výcvikovém kurzu, škole v přírodě a výuce plavání je vyžadován posudek o zdravotní způsobilosti žáka, který vydává praktický lékař pro děti a dorost, nebo písemné potvrzení zákonných zástupců, že žák je schopen účasti na těchto akcích.

2.3.7 Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení. Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka na vysvědčení.

3.      Docházka do školy

3.1.1 Žák chodí do školy včas podle rozvrhu hodin.

3.1.2 Zákonný zástupce žáka je povinen třídnímu učiteli doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Může tak učinit telefonicky nebo e-mailem. V den návratu do školy žák předloží třídnímu učiteli písemné zdůvodnění absence v omluvném listu v žákovské knížce. Při podezření na neomluvenou absenci žáka může třídní učitel nebo jiný vyučující po projednání s ředitelem školy požadovat omlouvání každé nepřítomnosti žáka lékařem.

3.1.3 Pokud musí žák ze závažných důvodů odejít ze školy v průběhu vyučování, zákonný zástupce žáka požádá o uvolnění písemně na předepsaném formuláři třídního učitele, případně zastupujícího třídního učitele, který mu vystaví propustku. Zákonný zástupce si žáka vyzvedne ve vrátnici školy a písemně potvrdí, že za dítě přebírá odpovědnost v okamžiku jeho odchodu ze školy. Zákonný zástupce podává předem také písemnou žádost o uvolnění z odpoledního vyučování.

3.1.4 O uvolnění žáka z vyučování na 3 dny může zákonný zástupce požádat písemně na předepsaném formuláři třídního učitele, vícedenní uvolnění povoluje písemně ředitelka školy po schválení žádosti třídním učitelem. Při vícedenním uvolnění z vyučování zákonný zástupce odpovídá za doplnění učiva, zameškaného nepřítomností žáka ve škole.

3.1.5 Formulář žádosti o uvolnění z vyučování si zákonný zástupce vyžádá osobně nebo prostřednictvím žáka u třídního učitele nebo si jej může stáhnout z webových stránek školy, na adrese www.zspisnicka.cz. Všechny absence musí mít žák řádně zdůvodněné rodiči v omluvném listu v žákovské knížce včetně pozdních příchodů na výuku.

3.1.6 Každou neomluvenou a zvýšenou omluvenou absenci žáka projedná třídní učitel s výchovným poradcem, metodikem prevence rizikového chování, ředitelkou školy a následně se zákonným zástupcem. V těchto případech škola postupuje v souladu s platným metodickým pokynem MŠMT.

3.1.7 Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu, zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. Z předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře. Na první nebo poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce bez náhrady vyučování. Žák není hodnocen z tohoto předmětu, pokud byl na celé pololetí zcela uvolněn.

3.1.8 Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit vyučování, stanoví ředitel školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka, nebo mu může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Zákonný zástupce žáka je povinen vytvořit podmínky pro stanovené vzdělávání.

4.      Chování žáků, zacházení s majetkem školy a ostatních účastníků vzdělávání

4.1    Chování žáků

4.1.1 Žák se ve škole i na akcích pořádaných mimo školu chová ohleduplně a slušně ke všem pracovníkům a žákům školy, dbá, aby neohrozil zdraví svoje ani jiných osob. Žák nepoužívá hrubé a vulgární výrazy, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků, dodržuje školní řád a řády odborných učeben.

4.1.2 Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy, školského zařízení nebo vůči ostatním žákům se vždy považují za závažné porušení školního řádu.

4.1.3 Po zazvonění má žák připravené všechny věci potřebné na vyučování, včetně žákovské knížky. Pokud žák nemá žákovskou knížku, vyučující o tom provede zápis do třídního deníku. Ztrátu žákovské knížky žák neprodleně oznámí třídnímu učiteli a u zástupce ředitelky si zakoupí novou.

4.1.4 Zapomenutý domácí úkol nebo pomůcky si žák zapíše před zahájením výuky do určeného listu žákovské knížky a předloží ji k podpisu vyučujícímu. Jestliže se z vážných důvodů nemohl připravit na vyučování nebo nebyl přítomen v minulé hodině, omluví se na začátku vyučovací hodiny.

4.1.5 Ve vyučovacích hodinách se žák chová klidně a ukázněně, sleduje výuku, aktivně
se zapojuje do práce, spolupracuje podle pokynů učitele, záměrně nenarušuje vyučování. Chce-li promluvit, hlásí se a čeká, až bude vyzván. Své místo opouští jen se svolením učitele.

4.1.6 Žák nosí do školy běžné věci potřebné pro výuku, za cenné věci a peníze nese osobní zodpovědnost. V nutném případě požádá o jejich úschovu třídního učitele nebo hospodářku školy.

4.1.7 S mobilním telefonem žák nakládá jako s cennou věcí, nosí jej vypnutý při sobě a neodkládá v místech, kde by mohlo dojít k jeho odcizení. Používání všech elektronických zařízení (mobilní telefony, tablety apod.) je zakázáno v době od vstupu do budovy školy do konce pobytu v budově školy. Použití těchto zařízení je povoleno pouze se souhlasem nebo na pokyn pedagogického pracovníka.

4.1.8 Žákům je přísně zakázáno donášet do školy jakékoli zbraně, nože, výbušniny, zábavní pyrotechniku, hořlavé či jedovaté látky apod., které by mohly ohrozit bezpečnost a zdraví všech osob ve škole. Porušení tohoto zákazu je závažným porušením školního řádu.

4.2    Pravidla hygieny, vztah žáků k prostředí školy

4.2.1 Ve škole se žáci přezouvají do vzdušné a pohodlné obuvi, z hygienických důvodů není doporučena sportovní obuv. Na výuku tělesné výchovy se převlékají do vhodného oděvu, který si před hodinou vyzvednou v šatní skříňce.

4.2.2 Žák je čistě oblečen a upraven, oděv a účes má žák vždy přizpůsoben tak, aby pro něj při dané činnosti nepředstavoval zvýšené nebezpečí úrazu.

4.2.3 Své pracovní místo žák udržuje v čistotě, po ukončení vyučovací hodiny uklidí lavici a okolní nepořádek. Služba týdne odpovídá za úklid před odchodem z učebny a za zvednutí židlí po poslední vyučovací hodině.

4.2.4 Vždy před vstupem do učebny žáci zkontrolují, zda je přiměřeně uklizená, pokud není, vyzvou službu třídy, kterou střídají, aby zajistila pořádek, jinak úklid zajistí sami.

4.2.5 Hygienická pravidla žáci dodržují ve všech prostorách školy, zejména ve školní jídelně a na toaletách. Použité papírové ručníky odhazují výhradně do odpadkových košů.

4.2.6 Žáci třídí odpad do určených nádob, neplýtvají vodou a elektrickou energií. Žáci udržují čistotu a pořádek ve všech prostorách školy i v jejím okolí, zejména ve venkovním areálu. Žák se chová ohleduplně ke svému okolí, neničí zeleň a porosty v areálu školy. Vyhazování odpadků z oken budovy je závažným porušením školního řádu.

4.3    Zacházení s majetkem školy a ostatních účastníků vzdělávání

4.3.1 Žák zachází šetrně se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem. Učebnice žák odevzdá třídnímu učiteli na konci školního roku, v případě přestupu na jinou školu dostatečně včas před odchodem.

4.3.2 Žák udržuje čistotu v prostorách sociálních zařízení a nepoškozuje jejich vybavení.

4.3.3 V hlavní budově školy má každý žák k dispozici šatní skříňku po celou dobu školní docházky. Skříňku si žák zamyká vlastním zámkem. Případné poškození skříňky nebo zámku bezodkladně ohlásí třídnímu učiteli. Pokud k poškození došlo zaviněním jiného žáka, je tento povinen uhradit náklady za opravu.

4.3.4 Žák nemanipuluje se žaluziemi, s elektrickým zařízením, audiovizuálními pomůckami ani jiným vybavením učeben a odborných pracoven v nepřítomnosti vyučujícího a bez jeho souhlasu. Nepoškozuje počítače a technické vybavení učeben, protože slouží jeho potřebám.

4.3.5 Z bezpečnostních důvodů žák dodržuje zákaz vyklápění větracích oken o přestávkách a sezení na okenních parapetech.

4.3.6 Žák neprodleně hlásí třídnímu nebo dozírajícímu učiteli zjištěné poškození nebo zničení věci, která je majetkem školy, závady na vybavení učeben, osvětlení nebo sociálním zařízení.

4.3.7 Každé svévolné poškození nebo zničení učebnic, učebních pomůcek, ostatního majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob hradí přiměřeně k míře poškození zákonný zástupce žáka, který poškození způsobil.

4.3.8 Nalezené věci žák odevzdá vlastníkovi, pokud jej zná, jinak paní hospodářce (učebnice, sešity, klíče, mobily, hodinky, cennosti apod.) nebo službě ve vrátnici školy (části oblečení, obuv, cvičební úbor apod.).

5.      Práva a povinnosti zaměstnanců školy

Podrobnosti o právech a povinnostech zaměstnanců školy upravují související předpisy v platném znění, Organizační řád školy, náplň práce dle pracovního zařazení a Pracovní řád.

 

6.      Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ze strany pedagogických pracovníků

6.1    Dozor nad žáky

6.1.1 Pedagogický pracovník koná dozor nad žáky ve škole před vyučováním, po vyučování, o přestávkách mezi vyučovacími hodinami, při přechodech mezi budovami, do školní jídelny a školní družiny. Dozor ve škole začíná nejméně 20 minut před začátkem dopoledního vyučování, 15 minut před začátkem odpoledního vyučování a končí odchodem žáků ze školy po ukončení vyučování. Dozor je vykonáván také ve školní jídelně, v prostoru šaten ve škole
i u tělocvičen a na akcích organizovaných školou v rámci vyučování.

6.1.2 Pokud učitel výjimečně musí v nutné záležitosti odejít od žáků v učebně nebo z místa konání dozoru, požádá o dohled nad žáky kolegu, který má volno, nebo kolegu v sousední třídě.

6.1.3 Za bezpečnost a ochranu zdraví žáků na akcích konaných mimo místo, kde probíhá vyučování, za personální obsazení a poučení žáků odpovídá vedoucí akce pověřený ředitelkou školy.

6.1.4 Dozor mohou konat i osoby, které jsou zletilé, plně způsobilé k právním úkonům a jsou v pracovně právním vztahu ke škole.

6.1.5 Po ukončení vyučování učitel odvádí žáky do šatny a školní jídelny nebo je předává vychovatelce školní družiny. Při výuce nepovinných a zájmových předmětů v hlavní budově se učitel s vychovatelkou domluví na způsobu vyzvedávání žáků z družiny a zpětném předávání vychovatelce. Žáky vyšších ročníků si učitel vyzvedne u vrátnice hlavního vchodu do budovy.

6.2    Pravidla pro výuku tělesné výchovy a pohybových činností

6.2.1 Žáci prvního stupně odvádí ze třídy do tělocvičny třídní učitel nebo vyučující tělesné výchovy. Žáci 6. - 9. tříd se shromáždí nejpozději 5 minut před výukou tělesné výchovy v přízemí u vstupních dveří do pavilonu tělocvičen, kde je zajištěn dozor. Do pavilonu vstupují společně s vyučujícím, který zajistí uzavření vstupních dveří. V šatně žáci odkládají ozdobné a jiné předměty (náušnice, náramky, hodinky, náhrdelníky, prsteny apod.), které by mohly způsobit zranění jim či spolužákům, převléknou se do cvičebního úboru. Cenné věci odloží na místo určené vyučujícím. Před odchodem do tělocvičny vyučující zabezpečí uzamčení šatny.

6.2.2 Před zahájením výuky tělesné výchovy vyučující kontroluje stav tělocvičny, bezpečnost a funkčnost tělocvičného nářadí a náčiní, závady hlásí školníkovi. Při výuce tělesné výchovy vydává jasné a žákům srozumitelné pokyny, dodržuje pravidla bezpečnosti, didaktické zásady a metodické postupy pro danou věkovou kategorii, přihlíží k fyzickým schopnostem a zdravotnímu stavu žáků. Toto ustanovení platí pro všechny pohybové a sportovní činnosti žáků.

6.2.3 Při pohybových činnostech v přírodních podmínkách pedagogický pracovník volí terén a překážky úměrné věku, klimatickým podmínkám, rozumovému a fyzickému vývoji s přihlédnutím ke kvalitě výzbroje a výstroje žáků.

6.3    Úrazy žáků

6.3.1 Školním úrazem se rozumí úraz, který se stal žákům při vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb.

6.3.2 Školním úrazem není úraz, který se žákům stane:

a)      při cestě do školy a zpět,

b)      při cestě na místo nebo zpět, které bylo určeno jako shromaždiště mimo prostory školy při akcích konaných mimo místo, kde probíhá vzdělávání,

c)      při činnosti žáků školy organizované jiným subjektem ve školou pronajímaných prostorách (tělovýchovné jednoty, sdružení pro volnočasové aktivity aj.).

6.3    Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování v prostorách školy nebo při akci pořádané mimo školu, žáci ihned hlásí vyučujícímu nebo pedagogickému dozoru.

6.3.4 Každý pracovník školy je povinen poskytnout zraněnému žákovi první pomoc. Podle závažnosti poranění a s ohledem na věk postiženého žáka

a)      informuje zákonného zástupce a vyzve jej k vyzvednutí žáka ze školy,

b)      škola zajistí doprovod žáka do zdravotnického zařízení.

O události a provedených opatřeních neprodleně informuje zákonného zástupce žáka.

6.3.5 Pracovník, jemuž byl úraz nahlášen nebo byl svědkem úrazu, oznámí úraz vedení školy a zajistí do 24 hodin evidenci úrazu v knize úrazů, která je uložena u kanceláře hospodářky školy. Pokud důsledkem úrazu byla nepřítomnost žáka zasahující alespoň do 2 po sobě jdoucích vyučovacích dnů, vyplní pracovník záznam o úrazu.[4] Další postup zajišťuje hospodářka školy.

6.3.6 Podle bodu 3.3 odst. a) pracovník postupuje i v případě nevolnosti žáka či při projevech počínající nemoci. Zákonný zástupce je povinen osobně vyzvednout nemocné dítě a přepravit je domů. Žák čeká na rodiče v jednací místnosti pod dohledem přítomného zaměstnance školy.

6.3.7 Všem pracovníkům školy je přísně zakázáno podávat žákům ve škole jakékoliv léky bez souhlasu zákonného zástupce.

6.4    Poučení o bezpečnosti a seznámení s vnitřními předpisy školy

6.4.1 Poučení provádí třídní učitel, vyučující odborných předmětů, tělesné výchovy a správci odborných učeben podle dokumentu „Osnova poučení žáků", který je přílohou tohoto školního řádu.

6.4.2 V zájmu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví svého i spolužáků jsou žáci povinni dodržovat školní řád, řády odborných pracoven, tělocvičen, školního hřiště, školní jídelny a školní družiny a plnit pokyny zaměstnanců školy.

6.4.3 Pracovníci školy kontrolují a vyžadují dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a dodržování pokynů žáky.

7.      Prevence rizikového chování

7.1    Šikana

7.1.1 Všichni zaměstnanci školy chrání žáky před fyzickým, psychickým, sexuálním násilím, šikanou a ponižováním. Dbají, aby žáci nepřicházeli do styku s materiály a informacemi pro ně nevhodnými, zejména na internetových stránkách. Všichni pedagogičtí pracovníci a především školní metodik prevence, průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu rizikového chování, uplatňují různé formy a metody, umožňující včasné zachycení ohrožených žáků.

7.1.2 Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, zastrašování, ponižování, poškozování věcí, pomluvy, nadávky apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám, zejména žákům mladším a slabším, jsou považovány za velmi závažný přestupek proti školnímu řádu.

7.1.3 Podle okolností ředitel školy uváží možnost postihu žáků, kteří tento zákaz poruší, o přestupku bude informovat jejich zákonné zástupce, v závažnějším případě Policii ČR.

7.2    Omamné látky

7.2.1 Ve vnitřních i vnějších prostorách školy a při činnostech souvisejících se školou je všem osobám zakázáno vnášení, distribuce, přechovávání a zneužívání návykových látek. Současně je zakázán vstup do školy pod jejich vlivem. Porušení tohoto zákazu je klasifikováno jako velmi závažné porušení školního řádu.

7.2.2 Všichni pracovníci věnují speciální pozornost ochraně žáků před užíváním návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky). Svá zjištění oznamují školnímu metodikovi prevence a vedení školy. Ředitelka školy nebo jí pověřený pracovník informuje zákonné zástupce o nebezpečném chování žáka a zároveň je seznámí s možnostmi odborné pomoci. V těchto případech škola postupuje v souladu s platným metodickým pokynem MŠMT. Pokud žák nebude schopen účastnit se vyučování z důvodu opilosti či intoxikace jinou omamnou látkou, bude zákonný zástupce vyzván, aby žáka odvedl ze školy.

7.2.3 Škola je povinna oznámit skutečnosti nasvědčující tomu, že žák užívá návykové látky, orgánu sociálně právní ochrany dětí, úřadu městské části a Policii ČR.

7.3    Krádeže a vandalismus

7.3.1 Krádeže a vandalismus jsou protiprávním jednáním, které je považováno za závažné porušení školního řádu. Pokud škola takové jednání žáka zjistí, informuje zákonné zástupce a dle závažnosti jej ohlásí orgánům činným v trestním řízení.

7.3.2 Žák upozorní nejbližšího pracovníka školy na jakékoliv protiprávní jednání vůči sobě, ostatním žákům a jiným osobám nebo vůči zařízení školy, pokud jej zpozoruje ve třídě či v jiných prostorách školy.

8.         Závěrečná ustanovení

Ustanovení školního řádu vychází ze zákonných norem, jeho dodržování je závazné pro žáky školy, jejich zákonné zástupce a všechny zaměstnance, s kterými škola uzavře pracovní poměr. Každý ze jmenovaných může navrhnout jeho změny a úpravy, které budou projednány pedagogickou a školskou radou. Změny musí být schváleny většinou zúčastněných.

Tato směrnice ruší platnost předcházející směrnice a vstupuje v platnost dne:

V Prazedne 7. 12.2016                                                                                                                                          Mgr. Blanka Pilátová

ředitelka školy


Příloha č. 1


Časové rozvržení vyučovacích hodin a přestávek


Vyučovací hodina

Od - do

Přestávka

1. hodina

8:00 - 8:45

10 minut

2. hodina

8:55 - 9:40

20 minut

3. hodina

10:00 - 10:45

10 minut

4. hodina

10:55 - 11:40

10 minut

1. polední 55 minut

5. hodina

11:50 - 12:35

10 minut

2. polední 55 minut

6. hodina

12:45 - 13:30

10 minut

7. hodina

13:40 - 14:25

10 minut

8. hodina

14:35 - 15:20

10 minut


Příloha č. 2

O s n o v a  -  p o u č e n í  ž á k ů

I.  Poučení žáků na počátku školního roku

1.    Seznámení žáků se školním řádem školy.

2.    Poučení žáků o bezpečném chování: ve třídě, v šatně, ve školní jídelně, na chodbách
a schodištích.

3.    Poučení žáků o příchodu a odchodu ze školy a chování na veřejných komunikacích.

4.    Upozornění - přísný zákaz zasahování do elektrických zařízení všeho druhu.

5.    Zákaz nosit do školy věci, které nesouvisí s vyučováním ( např.nože, zapalovače apod.).

6.    Postup žáka při vzniku úrazu svého nebo spolužáka - oznámit nejbližšímu učiteli.

7. Počínání žáka při vzniku požáru - vyhlášení požárního poplachu, evakuace, únikové cesty, východy a shromaždiště, zdůraznit klidné chování a dbát pokynů přítomného pedagoga ve třídě.

Poučení provádí: třídní učitel na začátku školního roku se záznamem do třídní knihy. Pokud někteří žáci chybí, musí být s nimi toto poučení prokazatelně provedeno dodatečně.

II.  Poučení žáků před první vyučovací hodinou

1.    Provádí se zejména u předmětů: tělesná výchova, fyzika, chemie, pracovní vyučování, vaření

2.    Obsah poučení: seznámení s provozními řády odborných učeben a pracovišť, zdůraznit nutnost

zvýšené kázně, upozornit na možné ohrožení života a zdraví.

Poučení provádí: učitel daného předmětu, dále případně doplní o další konkrétní příkazy a zákazy

a učiní záznam do třídní knihy.

III.  Poučení žáka před činnostmi prováděnými mimo budovu školy

1.    Provádí se zejména u činností: školní výlet, exkurze, bruslení, plavecký výcvik, návštěva divadla nebo kina, škola v přírodě aj. Obsahuje konkrétní pokyny včetně poučení o vybavení        pro tu kterou činnost.

Poučení provádí: třídní učitel, nebo ten, kdo bude nad žáky vykonávat pedagogický dohled.

IVPoučení žáka před prázdninami

Obsahuje:

1.    Varování před škodlivými vlivy alkoholu, kouření, drog a známostmi s cizími osobami.

2.    Upozornění na možná nebezpečí pro ohrožení zdraví v případě nálezu a manipulace         s nevybuchlou municí.

3.    Upozornění na nebezpečí vzniku požáru - kouření, oheň v lese, zábavná pyrotechnika.

4.    Varování před koupáním v místech, která žák nezná.

5.    Dodržování dopravní kázně na veřejných komunikacích - chůze, jízda na kole a jeho řádné         vybavení a technický stav.

6.    Další možná nebezpečí - lezení po stromech, přelézání plotů, hra se zvířaty, vstupy do výkopů
a různých šachet, jeskyní apod.

Poučení provádí: třídní učitel se zápisem do třídní knihy s odkazem na osnovu poučení.


V Praze dne 7. 12. 2016                                                                                   Mgr. Blanka Pilátová

ředitelka školy[1] Podrobnosti upravuje příloha I školního řádu, klasifikační řád

[2] Podrobnosti upravuje vnitřní směrnice pro přijímání a vyřizování stížností

[3] Směrnice k pořádání lyžařského výcvikového kurzu a školy v přírodě

[4] Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění pozdějších předpisů


Copyright © 2009-2024 Základní škola Písnická v Praze 12
Developed by Kinet