Naleznete zde kompletní informace o naší škole, rozvrhy hodin, plán akcí školy, fotogalerii, ukázky prací našich žáků, aktuality, kontaktní údaje atd.

Školní vzdělávací program

Náš školní vzdělávací program v kostce

 

Školská reforma

Jak je jistě široké veřejnosti dobře známo, došlo v nedávné minulosti k rozsáhlé školské reformě. Dříve existovaly jednotné osnovy pro všechny základní školy v České republice. Od roku 2007 je tomu jinak. Na základě státem vydaného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (k nahlédnutí na www.vuppraha.cz) učitelé jednotlivých základních škol vytvořili svůj vlastní dokument, tzv. školní vzdělávací program, podle kterého vyučují. MŠMT vytyčilo základní pilíře vzdělávání, jednotlivé školy na nich poté vystavěly vlastní stavby. Reforma školství ponechala poměrně veliký prostor školám pro diferenciaci. Dnes je tedy skutečně každá škola jiná (nejen co do vzhledu školní budovy), a proto je potřeba, aby rodiče věnovali větší pozornost než dříve tomu, do které školy své děti posílají. Rozhodujícím faktorem by přitom neměla být vzdálenost, ale zaměření školy.

 

Náš školní vzdělávací program

Náš školní vzdělávací program nese motto Společná cesta. Název poměrně přesně vystihuje naše priority. Chceme být pro žáky partnery, kteří jsou schopni vyslechnout, pomoci, respektovat. V procesu vzdělávání jsme všichni na jedné lodi, snažíme se vzájemně si pomáhat.

 

Jak bude školní vzdělávací program zaváděn do jednotlivých tříd?

Podle školního vzdělávacího programu vyučujeme, jak je dáno zákonem, od roku 2007. Během následujících čtyř let jsme náš plán ověřovali v praxi, prošli jím žáci 1. - 5. a 6. -9. tříd. Na základě získaných zkušeností jsme školní vzdělávací plán upravili, aby lépe vyhovoval potřebám našich žáků, současné společnosti i nám kantorům. Druhá (upravená) verze školního vzdělávacího programu je zavedena do výuky od 1.září 2010 v 1. a 6. ročnících (během 4 let - na druhém stupni, 5 let na prvním stupni bude tento aktuální školní vzdělávací program závazný pro všechny žáky). Poslední úprava proběhla k 1.9.2016, kdy byl náš ŠVP doplněn, aby odpovídal aktuálním potřebám a legislativě.

V čem jsme odlišní?

Naše škola nabízí komplexní vzdělání bez konkrétního zaměření. Myslíme si, že v takto brzkém věku ještě není vhodné vzdělávání dítěte úzce profilovat. Základní vzdělání by mělo podle nás poskytnout dostatek času a příležitostí k tomu, aby se žák sám rozhodl, kterou oblast si později (na SŠ) zvolí.

Výuka žáků prvních a částečně i druhých tříd probíhá v budově bývalé školky v Krhanické ulici. Skýtá tak žáčkům snazší a plynulejší přechod z mateřské školky na školu základní. Prostředí v tomto objektu je takřka rodinné a žáci si jej chválí. Po tomto adaptačním období žáci lépe zvládají přechod do tzv."Velké" školy.

 

Na čem si zakládáme?

V naší škole dbáme my i naši žáci na dodržování pořádku a klademe důraz na slušné chování. Obojí vyžadujeme od žáků, ale také žáci od nás. Díky tomu jsou naši žáci (např. při návštěvě kulturních akcí) hodnoceni jako jedni z těch nejslušnějších v sále. Naší škole se tudíž vyhýbají závažnější kázeňské problémy. Respektování sebe sama i ostatních a základy slušného chování, to jsou záležitosti, které by měly být běžné a samozřejmé, leč často tomu tak bohužel není.

Neméně důležitý je podle nás fakt, že naši absolventi v dlouhodobé perspektivě nemívají problémy s dalším uplatněním v oblasti vzdělávání. Velice často jsou přijímáni na střední školy, jež si zvolili (buď na průměr, či úspěšným absolvováním přijímacího řízení). Navíc jsou zpravidla na těchto školách úspěšní.

V neposlední řadě nás těší skutečnost, že se k nám naši bývalí absolventi často a rádi vracejí. Cítí potřebu či nutkání pochlubit se svými studijními, ale i osobními úspěchy, nebo naopak přicházejí pro radu. Tuto skutečnost chápeme jako uznání naší práce. Je to pro nás učitele veliká odměna za vykonanou práci.

Kompletní znění školního vzdělávacího programu si můžete stáhnout ZDE.

Copyright © 2009-2024 Základní škola Písnická v Praze 12
Developed by Kinet