Naleznete zde kompletní informace o naší škole, rozvrhy hodin, plán akcí školy, fotogalerii, ukázky prací našich žáků, aktuality, kontaktní údaje atd.

Školská rada

Školská rada v základní škole

Výběr ze zákona č. 472/2011 Sb., (školský zákon), § 167, 168

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků, třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

Funkční období členů školské rady je tři roky.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

Školská rada

a) se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
i) podává návrh na odvolání ředitele
j)podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy

O schválení uvedených dokumentů rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná uvedené dokumenty do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

Členové školské rady v období r. 2018 - 2021

Zástupci zřizovatele:  Mgr. Lenka Bukovská, Mgr. Jiří G. Růžička
Zástupci pedagogů:   Ing. Mária Urbanová, Ph.D., Mgr. Renáta Bendová, DiS.
Zástupci rodičů:         Richard Šerý, Ing. Zuzana Bernasová
Den ukončení členství v radě je zároveň dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v pracovně právním vztahu ke škole nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků dnem, kdy přestane být tento nezletilý žák žákem školy.
Copyright © 2009-2024 Základní škola Písnická v Praze 12
Developed by Kinet