Naleznete zde kompletní informace o naší škole, rozvrhy hodin, plán akcí školy, fotogalerii, ukázky prací našich žáků, aktuality, kontaktní údaje atd.

Učební plán školy

 

Učební plán pro 1. - 5. ročník

 

Vzdělávací oblast

Vyučovací
předmět

ročník

1.

2.

3.

4.

5.

Jazyk a jazykové komunikace

Český jazyk a literatura

7 + 2

7 + 3

7 + 2

7 + 1

5 + 2

Cizí jazyk (Aj)

3

3

3

Matematika a její aplikace

Matematika

4

4 + 1

4 + 1

4 + 1

4 + 1

Informační a komunikační

technologie

Informatika

1

Člověk a jeho svět

Prvouka

2

2

2 + 1

Přírodověda

1

2

Vlastivěda

1+ 1

2

Umění a kultura

Hudební výchova

1

1

1

1

1

Výtvarná výchova

1

1

1

2

2

Člověk a svět práce

Pracovní činnosti

1

1

1

1

1

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

Týdenní dotace povinných předmětů

20

22

25

25

26

Celková týdenní povinná časová dotace

118

 

disponibilní časová dotace je označena menším písmem a kurzivou


Učební plán pro 6. - 9. ročník

Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

ročník

6.

7.

8.

9.

Jazyk a jazykové komunikace

Český jazyk a literatura

3+1

4

4

4

Cizí jazyk (Aj)

3

3

3

3 + 1

Další cizí jazyk (Fj, Nj, Rj)

3

3

3

2

Matematika a její aplikace

Matematika

3+1

4

4

4

Člověk a příroda

Chemie

2

1+1

Fyzika

2

2

1+1

1+1

Přírodopis

2

2

1+1

1+1

Zeměpis

2

2

1+1

1+1

Člověk a společnost

Dějepis

2

2

2

2

Člověk a jeho svět

1

1

1

Informační a komunikační

technologie

Informatika

1

Člověk a svět práce

Pracovní činnosti

1

1

1

Umění a kultura

Hudební výchova

1

1

1

1

Výtvarná výchova

2

2

1

1

Člověk a zdraví

Výchova ke zdraví

2

Tělesná výchova

2

2

2

2

Doplňující vzdělávací obory

Mediální výchova

1

Základy přírodních věd


1


Základy společenských věd


1


Týdenní dotace povinných předmětů

30

30

31

31

Celková týdenní povinná časová dotace

122

 

Poznámky k učebnímu plánu 1.stupně

1. Ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace je z disponibilních hodin posílena hodinová dotace předmětu Český jazyk a literatura v celkovém rozsahu 10 disponibilních hodin:

1.ročník - 2 hodiny

2.ročník - 3 hodiny

3.ročník - 2 hodiny

4.ročník - 1 hodina

5.ročník - 2 hodiny


2. Ve vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace je z disponibilních hodin posílena hodinová dotace předmětu Matematika v celkovém rozsahu 4 disponibilní hodiny:

2.ročník - 1hodina

3.ročník - 1hodina

4.ročník - 1hodina

5.ročník - 1hodina


3. Ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je z disponibilních hodin posílena hodinová dotace předmětů Prvouka a Vlastivěda v celkovém rozsahu 2 disponibilní hodiny:

Prvouka:         3.ročník - 1hodina

Přírodověda    4.ročník - 1hodina

Celkem bylo využito 16 disponibilních hodin.

 

1. Využití disponibilních hodin

Ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace byla posílena výuka Českého jazyka a literatury v 6.ročníku o 1 disponibilní hodinu.

Ve vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace byla posílena výuka Matematiky v 6.ročníku o 1 disponibilní hodinu.

Ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda je využití disponibilních hodin následující:

Chemie:         9.ročník - 1hodina

Fyzika:          8.ročník - 1hodina, 9.ročník - 1hodina

Přírodopis:     8.ročník - 1hodina, 9.ročník - 1hodina

Zeměpis:       8.ročník - 1hodina, 9.ročník - 1hodina

Do vzdělávací oblasti Člověk a společnost byl zařazen integrovaný předmět Člověk a jeho svět (7.-9.ročník s časovou dotací 1 hodiny v každém ročníku), byla naplněna minimální časová dotace.

Ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce vyučujeme těmto pracovním  činnostem:                                           7.ročník - Pěstitelské a technické práce

8.ročník - Svět práce a financí

9.ročník - Příprava pokrmů + Informatika

Do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví byl zařazen předmět Výchova ke zdraví (v 6.ročníku s dotací 2 hodin), byla naplněna minimální časová dotace

Ve vzdělávací oblasti Doplňující vzdělávací předměty vyučujeme předmětům:

Základy přírodních věd (7.ročník)

Základy společenských věd (8.ročník)

Mediální výchova (9.ročník)

Všechny uvedené čerpají po jedné disponibilní hodině.

Ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace byla posílena výuka dalšího cizího jazyka o 5 disponibilních hodin, hodinová dotace jsou 3 hodiny týdně v 6. - 8. ročníku, v 9.ročníku potom 2 hodiny

Celkem bylo využito 24 disponibilních hodin.


2. Jako další cizí jazyk si žáci volí z nabídky: Francouzský jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk


3. Doplňující vzdělávací pčedměty:

Základy přírodních věd - předmět se vyučuje ve dvouhodinových blocích vždy 1 x za 14 dní, obsahově je zaměřen na průřezové téma Environmentální výchova.

Základy společenských věd - předmět se vyučuje ve dvouhodinových blocích vždy 1 x za 14 dní, obsahově je zaměřen na průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Výchova demokratického občana, Výchova a myšlení v evropských a globálních souvislostech a Multikulturní výchova

Mediální výchova - předmět se vyučuje ve dvouhodinových blocích vždy 1 x za 14 dní, obsahově je zaměřen na průřezové téma Mediální výchova.

Kromě uvedených předmětů jsou jednotlivá průřezová témata integrována do předmětů (viz kapitola Začlenění průřezových témat)

 

 

Copyright © 2009-2024 Základní škola Písnická v Praze 12
Developed by Kinet