Naleznete zde kompletní informace o naší škole, rozvrhy hodin, plán akcí školy, fotogalerii, ukázky prací našich žáků, aktuality, kontaktní údaje atd.

Akce školy 2019/2020

Projekty ZŠ Písnická


ZŠ Písnická získala ve školním roce 2019/2020 grant nadace O2 Chytrá škola, který byl určen pro základní školy z celé České republiky.
V rámci programu získala škola podporu na projekty zaměřené na oblast digitální gramotnosti: bezpečí na internetu a mediální gramotnost.
Cílovou skupinou plánovaných aktivit a osvěty ze strany základních škol jsou děti a mládež, učitelé a rodiče.Publicita - šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony ZŠ Písnická II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014101, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit. Celková výše podpory činí 1 898 161,- Kč.Publicita 28 - inkluze

Od 1.10.2018 - 31.8.2020 je naše instituce realizátorem projektu „OPPPR - 28 Inkluze a multikulturní vzdělávání" s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001246, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt naší školy si klade za cíl zvýšení kvality vzdělávání ve své instituci pomocí posílení inkluze v multikulturní společnosti. Během projektu dojde k realizaci odborných a komunitních setkávání s rodiči žáků či jejich zákonných zástupců. S žáky se také bude pracovat při denních aktivitách a projektových dnech na téma multikulturní výchovy a pedagogové se nebudou vyhýbat tématům jako poznávání vlastního kulturního zakotvení, respektování zvláštností různých etnik, lidské solidarity a sociálnímu smíru. Součástí projektu je taktéž další vzdělávání pedagogických pracovníků, pro ucelený koncept pojetí zvýšení kvality inkluze na škole budou zařazeny i stáže pedagogických pracovníků či doučování.

Celková výše podpory činí 1.166.280,- Kč.
Publicita jazyková laboratoř
Od 1.5.2018 - 31.12.2018 je naše instituce realizátorem projektu CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000480 s názvem „Jazyková laboratoř", který je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt řeší nevyhovující vzdělávací prostory pro výuku cizích jazyků na naší základní škole, v rámci projektu tak dojde k jejich modernizaci a zasíťování. Celková výše podpory činí 2.415.626,05,- Kč.


Naše instituce je realizátorem projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001246 OPPPR - 28 INKLUZE A MULTIKULTURNÍ VZDĚLÁVÁNÍ.
Projekt je zaměřen na vytváření proinkluzivního prostředí školy a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem, stejně tak i posilování kompetencí pedagogických pracovníků formou dalšího vzdělávání a stáží.

Šablony
Copyright © 2009-2024 Základní škola Písnická v Praze 12
Developed by Kinet