Naleznete zde kompletní informace o naší škole, rozvrhy hodin, plán akcí školy, fotogalerii, ukázky prací našich žáků, aktuality, kontaktní údaje atd.

Výuka

Prevence rizikového chování

PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ NA NAŠÍ ŠKOLE

Školní metodik prevence

NÁPLŇ PRÁCE ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE

vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, novelizace vyhláška č. 116/2011Sb.

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.


Metodické a koordinační činnosti

Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy. Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, sexuálního zneužívání, mezilidské vztahy, poruchy příjmu potravy, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.  Metodické vedení činnosti učitelů školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.).

1) Koordinace vzdělávání pedagogů školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů..

2) Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v pedagogicko-psychologické poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů.

3) Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů.

4) Koordinace projektů souvisejících se školní prevencí negativních jevů.

5) Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

 

Informační činnosti

1) Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů,  o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogům školy.

2) Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných  informací a   zkušeností.

3) Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, pedagogicko-psychologické poradny, zdravotnická zařízení, policie, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce, organizace i jednotliví odborníci).


Poradenské činnosti

1) Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně nežádoucího chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).

2) Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole. 3) Příprava podmínek pro integraci žáků s poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.


Co je rizikové chování?

 • - záškoláctví
 • - agrese, šikana, kyberšikana
 • - prekriminální chování (vandalismus, krádeže)
 • - xenofobie, rasismus
 • - poruchy přijmu potravy
 • - sexuálně rizikové chování
 • - závislostní chování (závislost na alkoholu, nikotinu, nelegálních látkách, nelátkové závislosti - gambling, PC)
 • - rizikové sporty

Základní body preventivního programu naší školy:

 • 1) prevence probíhá v rámci výuky (zařazeno do předmětů)
 • 2) adaptační kurzy pro nové vzniklé třídy
 • 3) komplexní primární prevenci realizuje Proxima Sociale, o.s. (proximasociale.cz) ve 4. - 9. ročníku (program hrazen ÚMČ Praha 12 a grantem Zdravé město Praha)
 • 4) program Unplugged v 6. ročníku realizuje školní metodička prevence (škola je zařazena do studie, kterou provádí Klinika Adiktologie 1. lékařské fakulty University Karlovy)
 • 5) policie ČR - besedy s policistou - preventistou  ve všech třídách, Městská policie HMP
 • 6) spolupráce s neziskovými organizacemi (Člověk v tísni, META - společnost pro příležitost mladých cizinců)

Informační weby s problematikou primární prevence:

www.msmt.cz

www.prevence-info.cz

www.prevence-praha.cz

www.adiktologie.cz

www.minimalizacesikany.cz

www.bezpecne-online.cz

www.pomocppp.cz

www.odrogach.cz

www.sananim.cz

www.e-bezpeci.cz/index.php/rodice-ucitele-zaci

www.seznamsebezpecne.cz/desatero

www.bezpecnyinternet.cz/deti/rady-pro-tebe/test.aspx

www.kpbi.cz/

Nejnovější materiál pro Vás k tématu rizik sociálních sítí

- ke stažení ZDE

Dopis rodičům k riziku sledování youtuberů

(doporučený metodičkou prevence PPP pro Prahu 11 a 12)

Vážení rodiče,
v poslední době se i mezi žáky naší školy stalo módním trendem natáčení videí a jejich zveřejňování na internetovém serveru YouTube, Děti k tomu vede jednak touha zviditelnit se, získat příznivé ohlasy tzv. „lajky“ a v neposlední řadě touha stát se YouTuberem – tj. placenou „celebritou“. Děti jsou také zpravidla odběrateli videí jiných YouTuberů, kde čerpají inspiraci pro svoje natáčení. Pro děti je nejrizikovější natáčení a zveřejňování videí, kde glosují a parodují videa jiných - Video blogger (zkráceně vlogger) a videí, ve kterých zkouší vtipným způsobem nějak nachytat ostatní osoby anebo provádějí různé sociální experimenty tzv. „pranky“
Rizika spojená se zneužitím osobních údajů:
Může se jednat především o zveřejnění jména, případně telefonního čísla spolužáka/spolužačky v natočeném videu (pranku) a tedy o zveřejnění cizích osobních údajů. Tyto údaje pak mohou být zneužity např. deviantní osobou k navázání kontaktu. I zde samozřejmě je vytvářeno prostředí pro kyberšikanu mezi dětmi.
Rizika spojená s kyberšikanou
V případě natočení a zveřejnění video vloggů hrozí zesměšňování, urážení a parodování dalšími odběrateli kanálu. Fakticky tato videa vytvářejí prostředí pro rozvoj kyberšikany samotného autora původního videa.
Riziko inspirování se protiprávním jednáním
V loňském roce média upozornila na skupinu dospívajících, kteří natočili a zveřejnili video, kdy na Silvestra hodili do zaparkovaného autobusu petardu. Jednalo se o YouTubery, kteří letos zjara natočili video, ve kterém v rámci svého „chytrého“ crashtestu položili na koleje batoh a nechali ho přejet osobním vlakem. Oboje jednání je protiprávní a bohužel se může stát inspirací k natáčení něčeho podobného dětem, které pak třeba ohrozí zdraví svoje či někoho jiného. Bohužel takových videí naleznete na YouTube víc.
Promluvte proto se svými dětmi o internetové etice, o bezpečném užívání internetu.
Stejně jako Vám i nám leží na srdci, aby se děti nedostaly do konfliktu se zákonem či se dokonce samy nestaly obětí kyberšikany.
V případě potřeby je možné se poradit u metodika IT (Vlkova@ZSPisnicka.cz) nebo školní metodičky prevence (Hanysova@ZSPisnicka.cz). Neváhejte nás kontaktovat.
Text zpracovala Mgr. Zora Karvánková, školní metodička prevence ZŠ Mládí


Preventivní projekt – Prevence rizik výživy

Naše škola se již v minulém školním roce zapojila do projektu Nestlé Healthy Kids - Prevence rizik výživy. V letošním šk. roce byly přednášky rozšířené a proběhly ve 3. - 7. ročnících. Za účasti ředitele společnosti Nestlé proběhne ve třídě 7.B pilotní přednáška, která bude digitalizována.
Popis projektu: V dnešní době na světě žijí miliony dětí, které mají zdravotní problémy kvůli špatné výživě. Česká republika není výjimkou a i z tohoto důvodu jsme začátkem nového školního roku ve spolupráci s generálním partnerem Nestlé Česko s. r. o. zahájili roadshow "Nestlé Healthy Kids". V rámci série přednášek navštěvujeme školy a seznamujeme žáky s tématy, jako jsou prevence rizik výživy, hygiena nebo vyváženost stravy a zábavnou formou propagujeme ovoce a zeleninu.
Díky vhodně zvolené věkové skupině a pracovním listům se dařilo žáky zapojit do samotné přednášky i do následné diskuze. Všechny přednášky byly připraveny dle metodického modelu kritického myšlení: evokace - uvědomění - reflexe, který zvyšuje úspěšnost dopadu informací.
Naše škola se v rámci ŠIK – Školního informačního kanálu zúčastnila filmového festivalu „Odvrácená strana dětství“, který pořádá Dětské integrační centrum. Jde o filmy pro 1. a 2. stupeň ZŠ. Po skončení filmu proběhnou diskuze s odbornými pracovníky. Výběr data konání festivalu není náhodný. 19. listopadu si celý svět připomíná Světový den prevence týrání a zneuživání dětí a 20. listopadu byl v roce 1989 přijat důležitý dokument pro ochranu dětí, Úmluva o právech dítěte.
Mgr.Lenka Hanyšová

Ozvěny Antifetfestu ve Viničním domku 15.9.2017 - čtěte Ozvěny Antifetfestu

Copyright © 2009-2024 Základní škola Písnická v Praze 12
Developed by Kinet