Naleznete zde kompletní informace o naší škole, rozvrhy hodin, plán akcí školy, fotogalerii, ukázky prací našich žáků, aktuality, kontaktní údaje atd.

Výuka

Pro deváťáky

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY 2019-2020

Žák 9. třídy (5. a 7. třídy pro studium na víceletém gymnáziu) může podat maximálně 2 přihlášky do 1. kola přijímacího řízení. K tomu je nutné, aby odevzdal výchovné poradkyni do 24.2.2020 adresy středních škol s uvedeným studijním či učebním oborem a kódem.

Přihlášky budou vyplněny, vytištěny a orazítkovány v ZŠ.

Přihlášky do dalších kol příjmacích řízení si uchazeč zajistí vlastními prostředky.

Pokud vybraná střední škola požaduje razítko lékaře jako potvrzení zdravotní způsobilosti žáka studovat daný obor, je nutné s přihláškou dojít k dětskému lékaři v místě bydliště.

Zákonný zástupce žáka doručí přihlášky do 1.3.2020 (30.11.2019 v případě talentových zkoušek) řediteli příslušné střední školy.

 

Informace k vydávání zápisových lístků

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem 1. ročníku příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání na dané střední škole slouží ZÁPISOVÝ LÍSTEK.

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března, nebo do 30. listopadu v případě, že podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží jeden zápisový lístek.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Ztráta zápisového lístku - vydání náhradního
V případě, že uchazeč ztratí nebo zničí zápisový lístek, může požádat o vydání náhradního zápisového lístku.

ŽÁDOST O VYDÁNÍ NÁHRADNÍHO ZÁPISOVÉHO LÍSTKU

Copyright © 2009-2024 Základní škola Písnická v Praze 12
Developed by Kinet